سید مهدی موسوی

تمام هستی این شعر نعش روباهیست
که در میان دلم گریه کرده از سر شب