سید مهدی موسوی

تمام شعرم تقدیم آن که باران شد
کسی که فاتح تنهاترین خیابان شد
زمین سگش به بهشت خدا شَرَف دارد
اگر که عشق دلیل سقوط انسان شد