سید مهدی موسوی

چه می‌شود که بگویم بمان ، بمانی و بعد
بگویمت که مرا هم ببر ، قبول کنی