سید مهدی موسوی

دلم برای خودم لااقل کمی می سوخت
اگر که پوچیِ دنیایتان امان می داد