سید مهدی موسوی

دیوانگی فرو شده در واژه های من
من کافرم به هر چه که باشد … خدای من