سید مهدی موسوی

مرا به سینه بچسبان ، به عمق پستان هات

که بی‌قرار شود قطره های شیر از من