سید مهدی موسوی

دستم نداد قوت رفتن به پیشِ دوست
اسپرم های بی سر و پای پسر شدم