سید مهدی موسوی

زن فکرِ راه راهِ قشنگی است
و عشق اشتباهِ قشنگی است