سید مهدی موسوی

سروی که در مقابل باد ایستاده بود
حالا نگاه کن شده کبریت بی خطر