سید مهدی موسوی

فرصتِ من از تاریخ ، سهمم از جهانم بود
دختری که با گریه ، توی بازوانم بود