سید مهدی موسوی

فرار می کنم از پوچیِ خودم به خودم
و عشق راهِ جدیدی که اشتباه‌تر است