سید مهدی موسوی

قصه ام شرحی از پریشانی است
گریه ی دختری خیابانی است