سید مهدی موسوی

کدام جرم عزیزم؟ در این شب جادو
گناه می‌کند آن‌کس که بیگناه‌تر است