سید مهدی موسوی

من درکی از سیاه میانِ سپیدی ام

من پوچی‌ام ، عصاره ای از ناامیدی‌ام