سید مهدی موسوی

من درکی از حقیقت جبرم در انتخاب

دیدم که روز خوب دروغی است در کتاب