سید مهدی موسوی

من به تو دلخوشم که از عطرت

دین و دنیای شهر در خطر است