سید مهدی موسوی

من را به چاهِ دردِ خود انداخت و گذشت

هر کس که گفت با منِ خسته برادر است