سیمین بهبهانی

خورشیدِ بهمنی تو و لطفت مدام نیست
اما خوشم به مرحمتِ گاه گاه تو