سیمین بهبهانی

خلوتی خواسته بودی که ببوسی لبِ ما را …