سیمین بهبهانی

در آستانِ دلبر ، سر باختن نکوتر
کآنجا به پا درافتد ، آن سر که درنبازی