سیمین بهبهانی

دامن از دستِ من ای یار ! کشیدی، چه توانم؟
گله ای نیست اگر دامنِ اغیار گرفتم