سیمین بهبهانی

دشوار بوَد مردن و روی تو ندیدن
بگذار به دلخواهِ تو دشوار بمیرم