سیمین بهبهانی

دلم ز هر چه به غیر از تو بود خالی ماند
در این سرا تو بمان ، ای که ماندگار تویی