سیمین بهبهانی

دوستت می‌دارم و بیهوده پنهان می کنم
خلق می دانند و من انکارِ ایشان می کنم