سیمین بهبهانی

دیده بر هم می‌نهم تا بسته مانَد سرّ عشق
این حبابِ ساده را سرپوشِ طوفان می کنم