سیمین بهبهانی

تویی آن گهر که کس قدرِ تو را نمی شناسد
ز چه بازوانِ من حلقه ی این گهر نباشد؟