سیمین بهبهانی

دلم با تو می‌آید ، به هر سو که می‌رانی
اگر سخت اگر آسان ، تو تنها نمی‌مانی