سیمین بهبهانی

زان همه زخمه که بر تارِ دلِ ما زده دوست
حاصل این نغمه‌ی عشقی است که در دفترِ ماست