سیمین بهبهانی

شب چون به چشمِ اهلِ جهان خواب می‌رود
میلِ تو گرم ، در دلِ بی‌تاب می رود