سیمین بهبهانی

کو کرامت و عصمت ؟ دم مزن که در این شهر
غیر ناخن و دامن ، هیچ خشک و تری نیست