سیمین بهبهانی

چو دل بسته بودم بدین زندگانی
از آزادی و بی‌نیازی گسستم
فرومایگی بین که طبع غنی را
به پای فرومایه مردم شکستم