سیمین بهبهانی

گفتی که مرا با تو نه سرّی نه سَری هست
گر سرّ و سَری نیست ، نهانی نظری هست