سیمین بهبهانی

گفتی: «برو» و لیک نگفتی کجا رَود
این مرغِ پرشکسته که آزاد می‌کنی