سیمین بهبهانی

گفتی که می‌بوسم تو را ، گفتم تمنا می‌کنم
گفتی اگر بیند کسی؟ گفتم که حاشا می کنم