سیمین بهبهانی

گفتی چه می بینی ، بگو ، در چشمِ چون آیینه‌ام؟
گفتم که من خود را در او ، عریان تماشا می‌کنم