سیمین بهبهانی

گل ‌فشانی‌های ما را کوردل معنا نداند
من به راهِ عاشقان همراهِ گل ، دل می‌فشانم