سیمین بهبهانی

چه گویمت؟ که تو خود با خبر ز حال منی
چو جان ، نهان شده در جسم پر ملال منی