سیمین بهبهانی

کولی اینجا چه می کنی؟ که در این غربت غریب
ماندنت را قرار نه مردنت را مزار نیست