سیمین بهبهانی

من می‌گریزم از تو و از عشقِ گرمِ تو
با آن که آفتابِ فروزنده‌ی منی
ای آفتابِ عشق نمی‌خواهمت دگر
هرچند دلفروزی و هرچند روشنی