سیمین بهبهانی

مرا سری است پر از شور و التهابِ جوانی
که آرزوی نثارش به خاکِ پای تو دارم