سیمین بهبهانی

من به رغمِ دلِ بی مهرِ تو دلدار گرفتم
گشتم و گشتم و بهتر ز تو را یار گرفتم