سیمین بهبهانی

می‌میرم از این درد که جانِ دگرم نیست
تا از غمِ عشقِ تو دگربار بمیرم