سیمین بهبهانی

می‌بوسمت به شوق و برون می‌شوم ز خویش
چون شبنمی که بر گلِ شاداب می‌رود