سیمین بهبهانی

من و دامانِ دگر از پیِ دامانِ تو ؟ حاشا!
نه گیاهم که به هر دامنِ صحرا بنشینم