سیمین بهبهانی

نزدیک‌تر ز جان به تنم بوده‌ای دریغ
رفتی به قهر و دورتر از آرزو شدی