سیمین بهبهانی

هنوز امیدِ تو دارم که می‌کشم نفسی
بیا که نیمه‌ی جانی که مانده بسپارم