سیمین بهبهانی

یاران! نمازِ کیست به‌جا؟ پارسای شهر؟
یا آن شهیدِ عشق که از خون وضو گرفت؟