سیمین بهبهانی

خوشم همیشه به یادت ، اگرچه صفحه‌ی جانم
به جز غبار ملال ، از تو یادگار ندارد