سیمین بهبهانی

یارب مرا یاری بده ، تا خوب آزارش کنم …