سیمین بهبهانی

آن دیده که با مهر به سویم نگران بود
دیدم که نهانی نظرش با دگران بود